Tytuł: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA :: Projekt ustawy o rozwoju żeglugi

Dodane przez Apis dnia 01.06.2008
#1

Od Sekretarza Stowarzyszenia TŻŚ otrzymałem taki oto szkielet, który możemy obłożyć "mięśniami" napędzającymi naszą "łodziarkę"

Cytaj

PROJEKT: USTAWA z dnia ................ r. o ustanowieniu programu wieloletniego rProgram rozwoju żeglugi śródlądowej"

Art. 1.
1.1. Ustanawia się "Program rozwoju żeglugi śródlądowej", zwany dalej "Programem", obejmujący swoim zakresem przedsięwzięcia mające na celu rozwój żeglugi śródlądowej.
1.2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) i będzie realizowany w latach 2009-2024.

Art. 2. W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:
budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu transportu śródlądowego
budowy, rozbudowy i utrzymania systemu śródlądowych dróg wodnych
zapewnienia stabilizacji dróg wodnych śródlądowych;

Art. 3.
3.1. Program jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki śródlądowej.
3.2. Program jest realizowany przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej..

Art. 4.
4.1. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, a łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji wyniosą ............ zł.
4.2. Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych Programem nie mogą być, w poszczególnych latach, mniejsze niż ............... zł.
4.3. Kwoty określone w ust. 1 i 2 ustalane są w cenach zadań z 2008 r. i przeliczane według wskaźnika inflacji na ceny z roku realizacji zadań.

Art. 5. Planowane szczegółowe nakłady na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz szczegółowy wykaz zadań określa załącznik.

Art. 6. Minister właściwy do spraw gospodarki śródlądowej przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 marca roku kalendarzowego, roczną informację o realizacji w roku ubiegłym zadań wynikających z Programu oraz harmonogram prac na rok następny.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jest też Załacznik, jakim jest tabela priorytetowych zadań na Wiśle, Odrze i innych żeglownych rzekach w Polsce. Zachęcam do dyskusji

Edytowane przez Apis dnia 18.06.2008